Skip to content Skip to footer

Privacy Verklaring

Melissa Meggelaars, eigenaar van www.praktijkderelaties.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Melissa Meggelaars
Basalt 20
5453LV Langenboom
info@praktijkderelaties.nl

Privacy is een belangrijke voorwaarde om tot een gesprek te komen. Als je er niet op vertrouwd vrijuit te kunnen praten, is het onmogelijk om tot een goede behandeling te komen. Daarom wordt uiterst zorgvuldig met jouw privacy om gegaan. Op deze pagina staat beschreven hoe we met de privacy van onze websitebezoekers omgaan en de privacy van onze cliënten.

Persoonsgegevens die Praktijk de Relaties verwerkt
Praktijk de Relaties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk de Relaties verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk de Relaties verwerkt
De website en/of dienst van Praktijk de Relaties heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Praktijk de Relaties kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Praktijk de Relaties raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Praktijk de Relaties zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@praktijkderelaties.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel verwerken persoonsgegevens
Praktijk de Relaties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Praktijk de Relaties verwerkt ook persoonsgegevens als Praktijk de Relaties hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Praktijk de Relaties nodig heeft voor de belastingaangifte;
 • Marketing doeleinden.

Bewaartermijn
Praktijk de Relaties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk de Relaties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Praktijk de Relaties een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk de Relaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op uw verzoek kan je relatietherapeut  laten zien welke gegevens er in je dossier zijn opgenomen. Uw behandelaar kan u ook een kopie van je dossier verstrekken. Een verzoek om inzage of een kopie van uw dossier kunt u per e-mail indienen bij info@praktijkderelaties.nl

Wanneer je van mening bent dat gegevens in je dossier niet juist zijn, dan kun je de relatietherapeut verzoeken om deze gegevens te corrigeren. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Praktijk de Relaties bewaart persoonsgegevens gedurende 5 jaar. Na
verstrijken van deze bewaartermijn wordt het dossier vernietigd. Wanneer je wenst dat je dossier vóór deze datum vernietigd wordt, kun je hiervoor per e-mail een verzoek indienen bij info@praktijkderelaties.nl. Het dossier zal dan binnen één maand vernietigd worden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Een verzoek om vernietiging kan niet worden ingewilligd wanneer het dossier informatie bevat waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan uzelf. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer je een klacht hebt ingediend en deze nog niet is afgewikkeld.

 Praktijk de Relaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Gegevens beveiligen
Praktijk de Relaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkderelaties.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken
Praktijk de relatie gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Praktijk de Relaties wil graag weten hoe de bezoekers van Praktijk de Relaties de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Praktijk de Relaties bezoekt, zodat Praktijk de Relaties het gebruik van de website kan optimaliseren. Praktijk de Relaties wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Praktijk de Relaties je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Praktijk de Relaties goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Praktijk de Relaties kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Praktijk de Relaties heeft op 02-11-2020 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Praktijk de Relaties ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Praktijk de Relaties de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Praktijk de Relaties je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.